Hambaravi plaani koostamine

Kuidas raviplaan koostatakse?

Esimesel pöördumisel toimub arsti konsultatsioon – arst vaatab hindab suu ja hammaste seisukorda, millest anname ülevaate ka patsiendile.

Kui hambad vajavad ravi, koostab arst individuaalse hambaraviplaani. Arst teavitab patsienti hambaravi erinevatest võimalustest ning esitab ligikaudse maksumuse.

Hambaarstil on kohustus pakkuda erinevaid ravivõimalusi ning anda sellest ülevaate patsiendile. Seejärel kooskõlastatult patsiendiga alustatakse raviprotseduuridega.

Hambaarsti kohustused raviplaani koostamisel

  1. Koostada patsiendile tema tervislikku seisundit arvestades kõige sobilikum hambaraviplaan.
  2. Vajadusel, kui teenuseosutaja ei ole mingil põhjusel suuteline teenust osutama, suunama patseiendi teise teenuseosutaja juurde.
  3. Tegema hambaravi plaanis muudatusi uute asjaolude ilmnemisel, samuti juhul, kui teenusesaaja soovib majanduslikel või muudel põhjustel raviplaani muutmist.
  4. Teavitama patsienti temale varem koostatud raviplaani muutmise vajadusest või selle muutmisest.
  5. Teavitama patsienti tema hammaste seisundist, osutatavatest tervishoiuteenustest, teenuse osutamisega seotud olulistest riskidest, eeldatavatest tagajärgedest, olemasolevatest alternatiividest ning mitteosutamise tagajärgedest.
  6. Tervishoiuteenuse osutaja ei või reeglina lubada patsiendi paranemist või operatsiooni edukust.